Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Chỉ những người dùng được cấp quyền của công ty tài chính Home credit Vietnam mới được phép truy cập và sử dụng hệ thống này. Nếu bạn không phải là người dùng hợp lệ, đừng cố truy cập vào hệ thống. Với việc truy cập này, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo qui định về bảo mật thông tin của công ty. Những truy cập trái phép, sử dụng trái phép, hoặc phát tán thông tin trái phép của công ty sẽ bị xử phạt theo qui định.